THỦ THUẬT LÊN TỜ KHAI THUẾ TNDN

THỦ THUẬT LÊN TỜ KHAI THUẾ TNDN
 1. Thuế TNDN là loại thuế có kỳ tính thuế theo Năm. Nhưng hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện tính toán lại xem cả năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế thêm không.
 • Nếu số đã tạm nộp 4 quý mà nhiều hơn khi quyết toán => DN đã nộp thừa tiền thuế => Số thuế nộp thừa này có thể bù trừ sang kỳ  sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
 • Nếu số tạm nộp 4 quý mà ít hơn khi quyết toán => DN nộp thiếu tiền thuế TNDN => DN phải Nộp thêm phần tiền thuế thiếu đó (Có thể bị tính tiền chậm nộp nếu chênh từ 20% số quyết toán so với số tạm tính).
Căn cứ 151/2014/TT-BTC, mẫu số 03/TNDN
 1. Bước 1: Mở phần mềm HTKK, chọn: “Thuế Thu Nhập Doanh Nhiệp”, chọn “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)”, phần mềm sẽ hiện thị ra Bảng “Chọn kỳ tính thuế”
 
 • Chọn phụ lục kê khai: 2 phụ lục cơ bản dành cho ngành sản xuất kinh doanh thông thường
 • 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản kinh doanh.
 • 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
(Chọn 03-2A khi năm nay DN lãi và có số lỗ của các năm trước được chuyển)


 
 1. Bước 2: Hoàn thiện Phụ lục 03-1A/TNDN trước để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán.
 2. Bước 3: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN:
Điều chỉnh tăng giảm tổng lợi nhuận trước thuế ở các chỉ tiêu từ B1 – B14 (Nếu có) – Quan tâm nhất đến chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ.
Xác định thu nhập tính thuế tại chỉ tiêu C4: âm hay dương
-  Nếu C4 âm (giá trị xuất hiện trong ngoặc đơn) => Năm nay DN không phải nộp thuế. Chúng ta chỉ cần quan tâm thêm chỉ tiêu [E1] - Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh – Đã Tạm Nộp trong Năm – Nếu trong năm, ở các quý đã tạm tính ra số tiền phải nộp và  đã mang số tiền đó đi nộp thì đưa số tiền đó vào E1
- Nếu C4 dương: có thu nhập tính thuế dương thì:
 • Nếu các năm trước DN có số lỗ chưa chuyển hết (5 năm gần nhất) thực hiện Chuyển lỗ – Việc chuyển lỗ được thực hiện thông qua Phụ lục 03-2A/TNDN để đưa số liệu lên chỉ tiêu C3.
 • Nếu không có số lỗ được chuyển hoặc chuyển lỗ xong mà vẫn có lãi tức là C4 vẫn dương thì đưa giá trị dương ở C4 – Thu nhập tính thuế đó vào C7/C8/C9 theo mức thuế suất mà DN áp dụng => là ra số tiền thuế TNDN mà DN phải nộp xuất hiện tại chỉ tiêu G. Sau đó hoàn thiện nốt chỉ tiêu E1. (ngoài ra quan tâm đến chỉ tiêu H và I),
 1. Bước 4: Làm Phụ lục 03-1A/TNDN:
Căn cứ: Số liệu được đưa vào chỉ tiêu trên PL 03-1A/TNDN được lấy tại:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Báo cáo tài chính:
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC: Mẫu B02-DNN
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mẫu B02-DN
 • Sổ chi tiết tài khoản hoặc Bảng cân đối phát sinh tài khoản
 1. Bước 5 Làm phụ lục 03-1A/TNDN kết toán hoạt động sản xuất kinh doanh 
 • Chỉ tiêu [A1] - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật về kế toán.
Số liệu trên chỉ tiêu này được lấy từ Phụ lục 03-1A/TNDN.
 • Các chỉ tiêu B: Từ B1 đến B14 là các chỉ tiêu điều chỉnh.
Sở dĩ có các chỉ tiêu này là do có sự chênh lệnh giữa Luật kế toán và Luật Thuế:
Về doanh thu:
Doanh thu kế toán DT Thuế
Được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 Được ghi nhận theo điều 5 của TT 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Về chi phí
Chi phí kế toán Chi phí thuế
Là toàn bộ chi phí mà DN đã bỏ ra để thực hiện hoạt động sxkd Là chi phí được trừ - đáp ứng điều kiện của luật thuế TNDN (Tại điều 6 của TT 78 sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)
 
 • Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN (Quy định tại khoản 2 điều 6 của TT 78 và được sửa đổi bổ sung tại: Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 4 và điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC,  Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC)
 • Chỉ tiêu C1 - TNCT = B13: Phần mềm tự động nhảy.
 • Chỉ tiêu [C2] – Thu nhập miễn thuế:
Là khoản thu nhập được miễn không tính vào thu nhập tính thuế trong năm theo quy định của Luật thuế TNDN tại điều 8 của TT 78 (Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC). Đều là các khoản rất ít gặp. Nếu muốn biết thì ấn F1.
 • Nếu DN  không có TN Miễn thuế thì bỏ qua C2.
 • Chỉ tiêu [C3] - Chuyển lỗ và bù trừ lãi lỗ:
 • Theo Nguyên tắc chuyển lỗ là: Chỉ chuyển khi trong kỳ có lãi nên
  Trước khi thực hiện C3 – Cần kiểm tra C4 – TNTT trước: xem C4 âm hay dương.
 • TH1: C4 âm – (có số liệu ở trong ngoặc)
Với Trường hợp này không thực hiện chuyển lỗ (vì lỗ rồi => không phải nộp thuế => nên không phải chuyển).
 • TH2: C4 dương:
C4 dương là có thu nhập bị tính thuế. Nếu các kỳ trước DN có số lỗ chưa chuyển hết. Thì thực hiện chuyển lỗ vào chi tiêu C3a – Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

 
 • Chỉ tiêu [C5] – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có):  ấn F1
 • Chỉ tiêu [C7] [C8] [C9] [C9a] :
Là Thuế suất - Kế toán xác định mức thuế suất mà doanh nghiệp mình áp dụng rồi đưa giá trị dương tại chỉ tiêu C4 vào dòng có mức thuế suất đó
 • Chỉ tiêu E:
 • Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 1 năm có 4 quý, theo quy định DN phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý vào NS.
 • Nếu trong năm đã tính ra số tiền phải nộp thì đưa số tiền đó vào chỉ tiêu E1:
 • Chỉ tiêu [E1] - Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh:
 Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN tạm nộp trong năm – CĂN CỨ VÀO GIẤY NỘP TIỀN THUẾ TNDN vào NS.  (không bao gồm chứng từ nộp cho các khoản thuế nợ của các kỳ tính thuế trước và số thuế nộp theo quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).)
 • Nếu có số thuế TNDN nộp thừa của năm trước thì cũng đưa vào chỉ tiêu E1 này
 • Chỉ tiêu G:
 Thuế TNDN còn phải nộp – là phần chênh lệch giữa tạm tính so với quyết toán: G1 = D1 – E1 (Phần mềm tự tính)
 • Nếu Chỉ tiêu [G] mà âm (ở trong ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà DN nộp thừa.
 • Nếu Chỉ tiêu [G] mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà DN còn phải nộp.
 • Chỉ tiêu H và I: chênh lệch 20% (Phần mềm tự tính)
 1. Bước 6: Kết xuất file XML và nộp trên trang thuế điện tử
Quà tặng cho bạn!
- FREE Khai báo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Soát xét Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Học báo cáo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Nhận bản tin hoặc tài liệu. Kích VÀO ĐÂY.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật